Over deze website

1.1. Toepassing

Onderstaande websites worden beheerd door het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en maken deel uit van de groep Provincie Antwerpen. Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (hierna afgekort als ‘APB POA’) heeft volgende instellingen onder haar beheer:

www.instrumentenbouw.be

 • Inhoudelijk: APB POA
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.piva.be:

 • Inhoudelijk: APB POA - PIVA
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.pitostabroek.be

 • Inhoudelijk: APB POA – PITO Stabroek
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.avantonderwijs.be

 • Inhoudelijk: APB POA - avAnt
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.ptsmechelen.be

 • Inhoudelijk: APB POA – PTS Campus Mechelen
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.ptsboom.be

 • Inhoudelijk: APB POA – PTS Campus Boom
 • Technisch: Provincie Antwerpen

www.cvovitant.be

 • Inhoudelijk: APB POA – CVO Vitant
 • Technisch: Provincie Antwerpen

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het APB POA kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over APB POA , zijn diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van APB POA die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 242 26 00.

Alhoewel APB POA zich inspant om informatie te verschaffen waarvan hij denkt dat die actueel en juist is, garandeert APB POA niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert ABP POA een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je ABP POA contacteren op volgend e-mailadres: ilsa@provincieantwerpen.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Het APB POA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het APB POA verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het APB POA kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.  Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van het APB POA, is strikt verboden zonder zijn schriftelijke en voorafgaande toestemming.1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van het APB POA is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het APB POA is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.